130

Adresa: Trg Republike br. 4–6.
24000 Subotica, Srbija

Objekat je nastao (1847–1848) na osnovu projekta subotičkog arhitekte Janoša Škultetija (Scultéty János, Subotica, 1806 – ? 1873), stilu klasicizma i imao je dva vlasnika Jovana Ostojića, uglednog trgovca i zemljoposednika, te preduzetnika Imrea Jakopčića. Deo objekta koji danas nosi broj 4 verovatno je pripadao Jovanu Ostojiću i njegovoj suprizi Tereziji r. Zozuk, a deo pod brojem 6 Imreu Jakopčiću. Građevina je 1907. godine, prema projektima Geze Koce adaptirana za potrebe tadašnjeg vlasnika Vilmoša Konena. Od 1891. u ovoj kući je bila smeštena Srpska pravoslavna crkvena opština. Restauriranjem fasade 1984. godine objektu je vraćen izvorni izgled: arhitektonskom dekoracijom i koloritom razdvojeni delovi ponovo su spojeni u celinu. Građevina ima harmoničan izgled, čistih i uravnoteženih linija klasicizma. Dva zabata u obliku timpanona naglašavaju klasicističku formu. Suvi ulaz sa kapijom postavljen je centralno i deli fasadu na dva simetrična dela. Građevina je proglašena za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.
(Olga K. Ninkov)
Literatura:
Vujnović Prćić Gordana – Aladžić Viktorija – Grlica Mirko (2004): Gradotvorci–Városteremtők. I, Gradski muzej–Városi Múzeum, Subotica, 20–23.
Шади, Бранка (2006): Остојић палата. Заштитар, 1., Међуопштински завод за заштиту споменика културе – Községközi Műemlékvédelmi Intézet, Суботица – Szabadka, 243–244.
Šadi, Branka (2006–2008): Az Ostojić-palota. Örökségvédelem, 1., Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka, 243–244.