Mackovic Titus04

Subotica
Masarikova 108

Titus Mačković (Subotica, 20. 7. 1851 – Subotica, 15. 9. 1919), arhitekta, glavni gradski inženjer, vlasnik ciglane, urednik novina… Sin je Marije Vašaš (Vasas Mária) i advokata Benedeka Mačkovića (Subotica, oko 1806 – Subotica, 6. 2. 1879). U Subotici je od 1862. godine pohađao gimnaziju, da bi srednjoškolsko obrazovanje okončao položivši tri razreda Više realne škole u Budimu. Od 1869. godine bio je u Cirihu na studijama za inženjera, od 1872. godine je u Ahenu učio o putogradnji i vodogradnji, a od 1873. godine je u Beču slušao predavanja o izgradnji željeznica i mostova. U rodnom gradu 1874. godine je otvorio inženjersku kancelariju, iako, izgleda, nije okončao studije. Posao glavnog gradskog inženjera obavljao je u dva navrata (1. 7. 1878 – 31. 12. 1879. i 1. 7. 1884 – 31. 10. 1890). Istovremeno projektovao je desetak javnih objekta u gradu i nekoliko desetina privatnih kuća, vila, kapela. Pored Senćanskog groblja izgradio je svoju ciglanu, a nedaleko nje i svoj dom u obliku kule. Studiju o izgradnji vila, parkova, i vinograda na Paliću napisao je 1904. godine. Izdavao je časopis Jelen és jövö, a sarađivao je i u listovima Bácskai Ellenör, Szabadka, Közvélemeny, Szabadság, Szabadkai Hirlap. U braku sa Katarinom Manojlović rođena su njihova deca: Marija, Leona, Angela, Kornelija, Benedek i Ana (MVNS, I – 5633).

Mirko Grlica