118

Moderna galerija Likovni susret Subotica
Adresa: Park Ferenca Rajhla 5.
24000 Subotica, Srbija
Informacije:
Telefon: +381 (0)24 553 725
e-mail: liksus@open.telekom.rs
www.likovnisusret.rs

Likovni susret Palić, kasnije Likovni susret Subotica osnovan je 1962. kao ustanova čija je misija bila da prati, izučava, priređuje izložbe i dokumentuje likovno stvaralaštvo i rad u likovnim kolonijama u Vojvodini, ali i na ostalom prostoru Jugoslavije. S tim je ciljem u Likovnom suretu u Subotici ustanovljen Dokumentacioni centar umetničkih kolonija Jugoslavije koji je sabirao novinsku dokumentaciju, tekstove, kataloge, fotografije, odnosno sve ono čime se dokumentovao rad određene kolonije. Posećivale su se kolonije i vođeni su razgovori sa voditeljima i učesnicima. Dugogodišnji voditelj dokumentacionog centra bila je Katarina Tonković Marijanski, koja je realizovala i projekte koji su uz pomoć sakupljenoga materijala predstavljali rad brojnih kolonija. Jedan takav projekat jeste i Adresar umetničkih kolonija Jugoslavije objavljen 1986. Ovaj dokmentacijski centar nastavio je evidentirati kolonije koje deluju i u narednom periodu, iako se taj posao od kraja devedesetih godina 20. veka sada usmerava na područje Vojvodine. Publikacijom 50 godina umetničkih kolonija u Vojvodini iz 2003. predstavljen je istorijski pregled razvoja relevantnih likovnih kolonija u Vojvodini koje su delovale u vremenu od 1950 – 2002. Umetnička zbirka Likovnog susreta formira se dugi niz godina putem otkupa i poklona autora, a jedan deo zbirke svedoči i o umetničkim događanjima u likovnim kolonijama tadašnje Jugoslavije (Šram 2003). Najveći broj zastupljenih autora i njihovih radova u zbirci ipak je sa vojvođanskog područja. Tako formirana zbirka umetničkih predmeta, kao o dokumentacijski materijal danas se nalazi u sastavu Moderne galerije Likovni susret.
Ljubica Vuković Dulić
Literatura:
3. 1. Šram Olga (2003): Povodom četrdeset godina Likovnog susreta. In. 50 godina umetničkih kolonija u Vojvodini. Likovni susret, Subotica, 3-4.